วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มติคณะรัฐมนตรี
มติ ครม. วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (นัดพิเศษ)
  ที่มา / ผู้แต่ง : ครม.
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : อ. 13 ธันวาคม 2554     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 13 ธันวาคม 2554

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามที่สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
     1. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการฟื้นฟู เยียวยา จากสถานการณ์อุทกภัย สำหรับโครงการดำเนินการได้ทันทีภายในเดือนมกราคม 2555 เป็นเงิน 20,110.5572 ล้านบาท
     2. รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
         1) ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลตัวเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของประชาชนที่จะได้รับเงินชดเชยให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากรัฐ
         2) กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐให้สามารถกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติโดยเร็ว
         3) ทุกส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ การกำหนด TOR การจัดทำ EIA/HIA และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นการล่วงหน้า แต่จะลงนามในสัญญาได้ ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
         4) ให้ส่วนราชการที่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดส่งข้อมูล ในระบบ GIS ให้สำนักงบประมาณเพื่อบูรณาการข้อมูล จัดการวางแผนติดตามตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ
         5) กรณีที่โครงการตามคำขอของจังหวัด มีความซ้ำซ้อนในด้านภารกิจและเป้าหมายกับโครงการที่นำเสนอโดยกระทรวงและส่วนราชการ สำนักงบประมาณจะส่งโครงการดังกล่าวให้กระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งก่อนดำเนินการต่อไป
         6) ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ ผู้ตรวจราชการของ ทุกกระทรวงเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ

 

ความเป็นมา สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า
     1. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงาน / โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวมเป็นเงิน 60,983.2027 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 มอบหมายให้สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการรวบรวมและพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
     2. ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายจาก งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ภายในกรอบวงเงิน 47,600 ล้านบาท

 

การดำเนินการร่วมกันของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตระหนักถึงการพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สามารถฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว จึงได้กำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ ดังนี้
     1.1 เป้าหมายสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ (1) การช่วยเหลือประชาชน สถานประกอบการ และแรงงานภาคเกษตร/อุตสาหกรรมให้สามารถกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยเร็ว (2) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถตั้งหลักได้โดยเร็ว และ (3) การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้การได้ เป็นต้น อนึ่ง แผนงาน/โครงการควรมีลักษณะการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย
     1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ความสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญเร่งด่วน มีความพร้อมในการดำเนินการ และความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
2. ผลการพิจารณา
     2.1 แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการตามข้อ 1.2 และสามารถดำเนินการได้ทันทีภายในเดือนมกราคม 2555 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 20,110.5572 ล้านบาท
     2.2 แผนงาน/โครงการส่วนที่เหลืออีกจำนวน 40,872.6455 ล้านบาท เห็นควรทบทวนในรายละเอียดอีกครั้ง โดยให้ส่วนราชการประสานงานและตรวจสอบกับจังหวัด เพื่อพิจารณายืนยันความจำเป็นในการดำเนินโครงการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
          1) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน ควรให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชน สถานประกอบการ และแรงงานภาคเกษตร/อุตสาหกรรม รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ / ชุมชน
          2) ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ควรให้ความสำคัญกับการสร้างงานที่เป็นการจ้างงานโดยตรงที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงบปกติ และไม่ควรมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
          3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรณีที่เกี่ยวกับ การขุดลอกคลอง แหล่งน้ำ หรือถนนที่กั้นทางน้ำให้นำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
          อนึ่ง เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณี ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) พิจารณาภายใต้กรอบวงเงิน 47,600 ล้านบาท เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ และทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

 

http://www.thaigov.go.th             

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube