วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มติคณะรัฐมนตรี
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ที่มา / ผู้แต่ง : ครม.
Download ไฟล์ Download ไฟล์
ขนาดไฟล์ :
   วันที่ : จ. 07 ตุลาคม 2556     วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 07 ตุลาคม 2556

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ที่มา : RYT9 

มติคณะรัฐมนตรี

             คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ดังนี้

1. เพิ่มบทนิยามคำว่า “สมุดประจำตัว” “การประเมิน” “ผู้ประเมิน” “การรับรองความสามารถ” “หนังสือรับรองความสามารถ” และ “องค์กรอาชีพ”

2. เพิ่มเติมอำนาจของรัฐมนตรีในกำหนดสาขาอาชีพหรือตำแหน่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ

3. กำหนดห้ามมิให้ผู้ดำเนินการฝึกเรียกหรือรับเงินค่าฝึกอบรมหรือค่าตอบแทนในลักษณะใด ๆ อันเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้รับการฝึกซึ่งเป็นลูกจ้างของตน

4. กำหนดให้มีระบบบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว กำหนดให้การประกอบอาชีพซึ่งเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถ กำหนดให้มีศูนย์ประเมินความสามารถกลางและศูนย์ประเมินความสามารถเฉพาะด้านทำหน้าที่ประเมินและออกหนังสือรับรองความสามารถ ตลอดจนมีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการ

5. กำหนดให้ค่าธรรมเนียมหรือค่าทดสอบที่จัดเก็บได้ตกเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มเติมกรอบการใช้จ่ายของกองทุนเพื่อให้สามารถนำเงินกองทุนไปช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการ ที่เกี่ยวกับการรับรองความสามารถขององค์กรอาชีพหรือศูนย์ประเมินความสามารถเฉพาะด้าน

6. กำหนดให้ผู้ซึ่งจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครบตามสัดส่วนที่กำหนด ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มเติมกระบวนการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเงินสมทบ

7. เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถ

8. ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนในการรับรองความสามารถและการควบคุมและการกำกับดูแลการทำหน้าที่ของศูนย์ประเมินความสามารถเฉพาะด้านหรือผู้ประเมิน

10. กำหนดให้ศูนย์ประเมินความสามารถเฉพาะด้านหรือผู้ประเมินที่ได้รับคำสั่งให้หยุดหรือเพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความเฉพาะด้าน หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมินมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ

11. กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

 12. กำหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 ตุลาคม 2556--

 
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube