วันที่ 18 มิถุนายน 2561

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

แสดงคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง 1 - 15 จากทั้งหมด 53
หน้า : 1 จาก 4 หน้า

คำพิพากษาฎีกาที่ 12719/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : พฤ. 10 มีนาคม 2559 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 10 มีนาคม 2559
คำพิพากษาฎีกาที่ 12719/2555 นายจ้างมีสิทธิปรับโครงสร้างการบริหารหรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 15257/2556 (สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เมื่อเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไหม)
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : จ. 22 มิถุนายน 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 22 มิถุนายน 2558
โจทก์ว่าจ้างจำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งที่ 7/2550 ลงวันที่ 5 ก.พ.2550 เนื่องจากโจทก์ว่าจ้างนายนพดล ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 บาท

คำพิพากษาฎีกาที่ 8324/2544 (อ้างลาพักร้อนเกินสิทธิ แล้วลาออก นายจ้างจะหักเงินคืนได้หรือไม่)
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : จ. 22 มิถุนายน 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 22 มิถุนายน 2558
มาตรา 67 บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนเฉพาะกรณีที่ลูกจ้างมิได้มีความผิดตามมาตรา 119 ตามที่กฎหมายได้กำหนดให้นำความผิดตามมาตรา 119 มาประกอบการพิจารณาได้ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปี

คำพิพากษาฎีกาที่ 15187/2556 (เงื่อนไขการจ่ายโบนัสที่ดีเป็นอย่างไร)
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : จ. 22 มิถุนายน 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 22 มิถุนายน 2558
โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2547 จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นพนักงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 61,000 บาท

คำพิพากษาฎีกาที่ 11098/2556 (การเลิกจ้างหมายความว่าอย่างไร)
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : จ. 22 มิถุนายน 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 22 มิถุนายน 2558
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่1 ว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานประมาณวันที่ 1 ก.ค.2546 จำเลยที่1 ให้โจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ 2 โจทก์มีตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการทั่วไป และเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2226/2545
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : ศ. 15 พฤษภาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 15 พฤษภาคม 2558
โจทก์ฟ้องว่าเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ โดยอ้างว่าต้องปรับผังองค์กร เป็นการกล่าวอ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ ไม่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 3111/2544
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : ศ. 15 พฤษภาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 15 พฤษภาคม 2558
โจทก์ฟ้องว่าขอให้บังคับจำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี

คำพิพากษาฎีกาที่ 613/2529
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : ศ. 15 พฤษภาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 15 พฤษภาคม 2558
เหตุจำเลยมีความจำเป็นที่ไม่ได้เสนอใบลา หรือไม่อาจรอรับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัวได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 7780-7782/2556
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : จ. 16 มีนาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 16 มีนาคม 2558
ลูกจ้างฟ้องคดีเรียกค่าจ้างค้างจ่ายแต่ฟ้องคดีเกินกำหนด 2 ปี จึงขาดอายุความประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (9)

คำพิพากษาฎีกาที่ 11095/2556
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : จ. 16 มีนาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 16 มีนาคม 2558
ลูกจ้างนิติบุคคลหนึ่งโอนไปเป็นลูกจ้างอีกนิติบุคคลหนึ่ง โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจคนเดียวกัน อายุงานของลูกจ้างต้องนับติดต่อกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งแลัพาณิชย์มาตรา 577 วรรคหนึ่ง)

คำพิพากษาฎีกาที่ 976/2556
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : จ. 16 มีนาคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : จ. 16 มีนาคม 2558
โจทก์คัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้างบ้านพักคนงานโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและได้สั่งให้คนงานของจำเลยไปทำงานดังกล่าว เป็นการจงใจทำให้จำเลยเสียหายหรือไม่ โจทก์ฟ้องเรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับจำเลยได้หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 2967/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 27 มกราคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 27 มกราคม 2558
นายทรงพล พันต่วน(โจทก์)ฟ้องว่าจำเลย(บ.ฮีดาดา รีไซเคิล อ๊อฟ เอเชีย)เลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายและตามลักษณะงานที่กำหนด ซึ่งไม่เป็นคึวามจริง จำเลยเลิกจ้างโจทก์ดดยไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

คำพิพากษาฎีกาที่ 17881/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 27 มกราคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 27 มกราคม 2558
นางอัจฉริย์ อู่โชตนานันท์(โจทก์)ฟ้องว่าจำเลยที่ 2(บ.นอร์ธเวสต์แอร์ไลน์ ที่1 + พวกรวม 2 คน)ซึ่งเป็นผู้จัดการผู้มีอำนาจในประเทศไทยได้ใช้วาจาหลอกลวงให้โจทก์เขียนใบลาออกจากการทำงาน โดยโจทก์ได้หลงเชื่อ การแสดงเจตนาของโจทก์เป็นการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉล

คำพิพากษาฎีกาที่ 15080/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 27 มกราคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 27 มกราคม 2558
นางดาวรุ้ง ห่วงห้อย (โจทก์)โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย(บ.ไทยซันเอะ)ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานจัดส่งสินค้า ต่อมาในแผนกจัดส่งสินค้าสูญหาย จำเลยสงสัยว่าโจทก์เป็นผู้ลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่ไม่ยอมให้โจทก์เข้าทำงานและบังคับให้โจทก์เขียนใบลาออก

คำพิพากษาฎีกาที่ 4751/2556
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 27 มกราคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 27 มกราคม 2558
นายบุญพัก โภคสาร(โจทก์)เป็นลูกจ้างจำเลย(บ.คิดกัน)ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตต่อมาเมื่อวันที่ 23 เม.ย.45จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายและเป็นการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม


แสดงคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง 1 - 15 จากทั้งหมด 53
หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube