วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

แสดงคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง 16 - 30 จากทั้งหมด 55
หน้า : 2 จาก 4 หน้า

คำพิพากษาฎีกาที่ 15080/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 27 มกราคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 27 มกราคม 2558
นางดาวรุ้ง ห่วงห้อย (โจทก์)โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย(บ.ไทยซันเอะ)ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานจัดส่งสินค้า ต่อมาในแผนกจัดส่งสินค้าสูญหาย จำเลยสงสัยว่าโจทก์เป็นผู้ลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่ไม่ยอมให้โจทก์เข้าทำงานและบังคับให้โจทก์เขียนใบลาออก

คำพิพากษาฎีกาที่ 4751/2556
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 27 มกราคม 2558 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 27 มกราคม 2558
นายบุญพัก โภคสาร(โจทก์)เป็นลูกจ้างจำเลย(บ.คิดกัน)ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตต่อมาเมื่อวันที่ 23 เม.ย.45จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายและเป็นการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 11610/2554
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : ศ. 12 กันยายน 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 12 กันยายน 2557
นายพรชัย พุทธานุรักษ์ โจทย์ บริษัท เอสเอช โฮม แอ็พพลาย แอ็นท์ จำกัด จำเลย โจทย์ประพฤติมิชอบในเรื่องศีลธรรม โดยกระทำทางเพศด้วยวาจา เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงหรือไม่ เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5170/2545 , 13806/2555 , 13816/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 09 กันยายน 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 09 กันยายน 2557
คำพิพากษาฎีกา จำนวน 3 คดี

คดีหมายเลขแดงที่ 3609-3612/2553
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : ศ. 22 สิงหาคม 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 22 สิงหาคม 2557
คดีแรงงาน ระหว่าง 1)นายณรงค์ปกรณ์ อินไชยย์ทอง โจทก์ และ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำเลย 1)นางสาวสุชีรา บำรุงวัตร์ โจทก์ และ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำเลย

คำพิพากษาฎีกาที่ 13826/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : ศ. 22 สิงหาคม 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 22 สิงหาคม 2557
คดีระหว่างนางสาวอรสา สุทธิวงศ์ โจทก์ และ สำนักงานประกันสังคม จำเลย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๓๒๖ – ๒๒๔๐๔ กรณี มาตรา ๑๑/๑
ผู้แต่ง / ที่มา : นายอำนวย งามเนตร์, วันที่ : พฤ. 21 สิงหาคม 2557 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 21 สิงหาคม 2557
ผู้ประกอบการ มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

คำพิพากษาฎีกา 11610/2554
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : พ. 12 ธันวาคม 2555 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 12 ธันวาคม 2555
1.โจทก์ประพฤติมิชอบในเรื่องศีลธรรม โดยกระทำล่วงเกินทางเพศด้วยวาจาเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงหรือไม่เป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ 2.พฤติกรรมนั้นต้องมีผลให้รู้สึกอับอาย

คำพิพากษาฎีกา 8995/2554
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : พ. 12 ธันวาคม 2555 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 12 ธันวาคม 2555
โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2547 สปส.เขตพื้นที่ 9 มีคำสั่งให้โจทก์ชำระเงินสมทบเพิ่มเติมต่อกองทุนประกันสังคม จำนวน 9,239,300.67 บาท และชำระเงินสมทบเพิ่มเติมต่อกองทุนฯ ทดแทน จำนวน 92,703.45 บาท โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผลจะเป็นอย่างไร

คำพิพากษาฎีกา 2966/2555
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : พ. 12 ธันวาคม 2555 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พ. 12 ธันวาคม 2555
1.ระเบียบการลาป่วยที่ดีควรเขียนอย่างไร 2.นายจ้างระบเหตุเลิกจ้างทำเงินเดือนจ่ายให้คนงานไม่ทันแต่ศาลฟังว่าทำจ่ายทันกำหนดผลจะเป็นอย่างไร 3.หนังสือเตือนที่ชอบด้วยกฎหมายต้องมีสาระสำคัญอย่างไร

คำพิพากษาฎีกา 8307/2554
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : ศ. 23 พฤศจิกายน 2555 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 23 พฤศจิกายน 2555
1.ข้อห้ามลูกจ้างที่ลาออกไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งโดยมีกำหนดระยะเวลาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่ป็นโมฆะ

คำพิพากษาฎีกา 15910/2553
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : ศ. 23 พฤศจิกายน 2555 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : ศ. 23 พฤศจิกายน 2555
1.หลักเกณฑ์การเรียกการเรียกเก็บเงินประกัน 2.การคืนหลักประกันทำอย่างไร 3.เรียกเงินประกันได้จำนวนเท่าใด 4.การไถ่ถอนจำนองทำภายในกี่วัน

คำพิพากษาฎีกา 15902/2553
ผู้แต่ง / ที่มา : อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : พฤ. 22 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 22 ธันวาคม 2554
1. การสละสิทธิเรียกร้องทำให้ไม่มีอำนาจที่จะรื้อฟื้นสิทธิที่ระงับไปแล้ว 2. ค่าเปอร์เซ็นต์การขายแก้ไขได้หรือไม่ 3.วิธีเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นต์การขายทำอย่างไร 4.ค่าเปอร์เซ็นต์การขายเป็นสภาพการจ้างหรือไม่

คำพิพากษาฎีกา 2321/2554
ผู้แต่ง / ที่มา : อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : พฤ. 22 ธันวาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : พฤ. 22 ธันวาคม 2554
เมื่อระเบียบ “กำหนดว่า การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เพื่อให้อำนาจอนุมัติการซื้อการจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำมิได้” หากฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวเป็นกรณีร้ายแรง ตามมาตรา 119(4)

คำพิพากษาฎีกา 11183-11186 /2553
ผู้แต่ง / ที่มา : นายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น, วันที่ : อ. 18 ตุลาคม 2554 วันที่นำขึ้นเว็บไซต์ : อ. 18 ตุลาคม 2554
1. การทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์คืออะไร 2. เงินค่าทำงานที่ศรีราชา เงินค่าเช่าบ้าน และเงินค่าทำงานกะเป็นค่าจ้างไหม 3. ลูกจ้างระดับผู้จัดการมีสิทธิ์ได้ค่าล่วงเวลาไหม


แสดงคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง 16 - 30 จากทั้งหมด 55
หน้าที่ 2 จาก 4 หน้า
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube