วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

การตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรอง
วันที่ : จ. 13 พฤศจิกายน 2560
 

การตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรอง

การตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง

  นางสาวรัมภา คูหเจริญ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับการประสานจากทางการเมียนมาว่า จะจัดหน่วยเคลื่อนที่สำหรับการตรวจสัญชาติมายังจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จในระยะ  เวลาที่กำหนด โดยจะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง และได้ไปชำระค่าธรรมเนียม (ค่าเอกสารรับรองบุคคล (CI)   ๓๑๐ บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ๕๖๐ บาท) ณ จุดบริการของเคาน์เตอร์ เซอร์วิส เรียบร้อยแล้ว และได้รับการนัดไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์ จังหวัดสมุทรปราการ หรือจังหวัดสมุทรสาคร  ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น ซึ่งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี จะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ให้นายจ้างหรือคนต่างด้าวดังกล่าวข้างต้น ไปขอรับคิวนัดหมายจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี โดยเอกสารประกอบสำหรับออกคิวนัดหมาย มีดังนี้

๑)  หนังสือรับรองคนต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์ การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างที่ได้รับจากศูนย์คัดกรอง

๒)  สลิป หรือใบเสร็จหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียม จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-ELEVEN) ที่ได้รับการนัดไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ หรือจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น

ขั้นตอนที่ ๒ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเดินทางไปยังศูนย์OSS ตามวันเวลาที่ปรากฏในใบนัดที่สำนักงานจัดหางานนนทบุรีออกให้ และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑)  ขอรับการตรวจสัญชาติจากเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมา โดยใช้สลิปการจ่ายค่าธรรมเนียม จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-ELEVEN) เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารCI  จากทางการเมียนมา

๒)  ขอรับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข พร้อมชำระค่าตรวจสุขภาพ ๕๐๐ บาท และค่าประกันสุขภาพ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑.๐๐๐ บาท

๓)  ขอรับการตรวจลงตรา (Visa)ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

๔)  ขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานจากเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน โดยใช้สลิปการจ่ายค่าธรรมเนียม จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-๑๑) เป็นหลักฐาน

  เอกสารที่ใช้

๑)  หนังสือรับรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๕ ใบ

๒)  สลิปการจ่ายค่าธรรมเนียม ๓๑๐ บาท และ ๕๖๐ บาท จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส (๗-ELEVEN)ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ใบ

๓)  แบบฟอร์มเอกสาร CI

๔)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

๕)  แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตราVisa และบัตรขาเข้าและออก (แบบ ตม.๖)

๖)  แบบฟอร์มคำขออนุญาตทำงาน

๗)  แบบหนังสือรับรองการจ้าง

๘)  หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน ไทย-เมียนมา

๙)   หนังสือมอบอำนาจ

๑๐) เอกสารนายจ้างกรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง รับรองสำเนาถูกต้อง ๓ ฉบับ

๑๑) เอกสารนายจ้างกรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ที่ยังไม่หมดอายุ ของนายจ้าง รับรองสำเนาถูกต้อง ๓ ฉบับ

๑๒) เอกสารนายจ้างกรณีนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหน้าแรกและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ  ๓ ฉบับ

๑๓) รูปถ่ายของคนต่างด้าวขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๕ รูป

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการคนต่างด้าวจะได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  และได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการทราบ และเร่งดำเนินการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีอาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒,๒๒๒/๑-๒ หมู่ที่ ๑ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๐๗๐๓๗๑๗, ๐๘๕-๒๔๓-๘๓๙๕,๐๘๖-๐๘๔-๙๗๒๔ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซด์  www.doe.go.th/ntb


แผนที่ ศูนย์บริการเพื่อการมีงานทำของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดนนทบุรี

ที่มา :  สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ข้อมูลวันที่ 10พฤศจิกายน 2560


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube