วันที่ 23 มีนาคม 2562

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

หอการค้า ค้านกม.แรงงาน 3 ฉบับ รัฐเขียนสนองต่างชาติ – ประมงป่วนหนัก
วันที่ : จ. 09 เมษายน 2561
 

หอการค้า ค้านกม.แรงงาน ฉบับ รัฐเขียนสนองต่างชาติ – ประมงป่วนหนัก

คกก.แรงงาน - ประมง-หอการค้าติงร่างแก้กฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ ทั้ง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ - พ.ร.บ.แรงงานประมง - พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หวังสนองอนุสัญญา ILO แต่สถานประกอบการไทยปั่นป่วน - เรือประมงเก่าปรับตัวไม่ทัน


นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประชุมคณะกรรมการด้านแรงงานฯ เพื่อพิจารณาทบทวนเรื่องการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานและการประมง รวม3 ฉบับ คือ การยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….พ.ร.บ.แรงงานประมง พ.ศ. …. และความคืบหน้าการเสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งภาคเอกชนได้ให้ความเห็นในการปรับร่างกฎหมายทั้ง 3ฉบับ ต่อกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลไปแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาดำเนินการอย่างไร

“ยังยืนยันท่าทีเดียวกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ซึ่งมีความกังวลใจในการยกร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม และ พ.ร.บ.แรงงานประมง ซึ่งยกร่างเพื่อให้สอดคล้อง อนุสัญญา 4188 อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเลทั้งหมด หากใช้เป็นมาตรฐานเกรงว่าอาจส่งผลกระทบทางปฏิบัติกับเรือประมงไทยปัจจุบันอยู่บ้าง เช่น ที่กำหนดว่าเรือนั้นจำเป็นต้องมีห้องน้ำ-เตียงนอน ซึ่งปัจจุบันเรือไทยที่เป็นเรือเก่าทำไม่ได้ หากเป็นเรือใหม่ก็ไม่เป็นไร เป็นต้น ควรให้มีความสอดคล้องกับทางการปฏิบัติมากกว่านี้ และอาจต้องให้ความรู้และอบรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง”

ส่วนข้อเสนอการแก้ไข พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ทางหอการค้าฯได้เสนอไปก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรี (6 มี.ค. 2561)

นายพจน์กล่าวถึงผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามกรอบระยะเวลาใน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่สิ้นสุดไปแล้วนั้น รับทราบจากทางกระทรวงแรงงานมีจำนวนแรงงานขึ้นทะเบียนกว่า 1.3 ล้านคน ยังเหลือประมาณ 50,000 คน ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หลังจากนี้หากมีการดำเนินการจับกุมผู้ไม่ขึ้นทะเบียนก็ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ขณะที่ทางสภาหอการค้าฯ สมาชิกก็ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นหลักอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางภาคเอกชนก็แสดงความขอบคุณที่การดำเนินการของภาครัฐครั้งนี้ เป็นการดำเนินการที่ดีที่ได้มีการดำเนินการที่ถูกต้อง แต่ยังต้องดูแลให้ดี เนื่องจากแรงงานที่มาขึ้นทะเบียนนั้น เป็นกลุ่มแรงงานที่มีนายจ้างเป็นหลัก แต่ยังมีกลุ่มแรงงานที่ไม่มีนายจ้าง ซึ่งยังไม่ทราบว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด เชื่อว่ายังมีอีกจำนวนมาก กระทรวงแรงงานที่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลอาจจะต้องมีการหามาตรการเข้ามาดูแลจัดการส่วนนี้ด้วย

รายงานข่าวระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 เกี่ยวกับเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองแรงงาน และฉบับที่ 98 เรื่องสิทธิการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งทางหอการค้าฯได้จัดประชุมรับฟังความเห็นสมาชิกเรื่องนี้ไปหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2561 สมาชิกประมาณ 76% ไม่เห็นด้วยกับการแก้ร่างกฎหมายนี้ (ตามตาราง) เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการ หากมีการตั้งสหภาพและเสนอข้อเรียกร้องที่ยากต่อการปฏิบัติ ไทยจึงไม่ควรเขียนให้ผูกพันกับการรับรองอนุสัญญา อีกทั้งร่างนี้ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จึงไม่ควรนำมาประชาพิจารณ์ และการกำหนดบทลงโทษทางอาญาสูงเกินไป เทียบกับความผิดที่เกิดจากการพิพาทระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง ดังนั้น กระทรวงแรงงานควรรับฟังความเห็นจากนายจ้างและลูกจ้างอย่างรอบด้าน

ขณะที่ พ.ร.บ.แรงงานประมง เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อแยกความคุ้มครองกลุ่มแรงงานประมง ซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มแรงงานทั่วไป โดยในกฎหมายนี้มี 68 มาตรา 10 หมวด (บททั่วไป/ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ ไต้ก๋ง และแรงงานประมง/ข้อกำหนดของการทำงานบนเรือ/เงื่อนไขการปฏิบัติงาน ที่พักอาศัย และอาหาร/การดูแลด้านสุขภาพประกันสังคม/คณะกรรมการแรงงานประมง/พนักงานเจ้าหน้าที่/การปฏิบัติ/บทลงโทษ) หากบังคับใช้จะกระทบต่อเรือประมงเก่าปรับตัวไม่ทันจำนวนมาก

ส่วนการแก้ไข พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติ ครม. มี.ค. 2561 ให้แก้ไขมาตรา 101 และมาตรา 102 แต่ยังไม่เป็นไปตามข้อเสนอของภาคเอกชน เช่น ตามมาตรา 101 ครม.ให้ปรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต 5,000-50,000 บาทต่อคน ไม่มีโทษจำคุก (เดิมจำคุก 5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท) ทางเอกชนเสนอปรับอัตราเดียว 5,000 บาทต่อคน และยกเลิกโทษแต่ควรส่งกลับประเทศและห้ามกลับมาไทยอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี และแก้ไขมาตรา 102 โทษนายจ้าง ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท/แรงงาน 1 คน และหากทำผิดซ้ำ จำคุก ปี ปรับ 50,000-200,000 บาท และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวต่อ 3 ปี (ปรับ 4-8 แสนบาทต่อแรงงาน 1 คน) ขณะที่เอกชนเสนอ 3 ระดับ (ตามตาราง)

ที่มา : ประชาชาติ ธุรกิจ ข้อมูลวันที่ 8 เมษายน 2561


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube