วันที่ 4 มิถุนายน 2563

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมัครงาน คลิกที่นี้
คลีนิคแรงงาน
สมัครสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมฯ
สมัครงานสำหรับนักศึกษา
สมัครงานสำหรับคนพิการ


สมัครงานกับสภาอุตสาหกรรมฯ


smartjob
ตลาดงานคนพิการ
ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พรก.ต่างด้าวฯ
วันที่ : พฤ. 06 กรกฎาคม 2560
 

กระทรวงแรงงาน จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างไม่ตรงตามบัตรหรือไม่มาขอใบอนุญาตทำงานภายในกำหนด ขอให้ไปติดต่อขอเปลี่ยนนายจ้างและขอใบอนุญาตทำงานได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  สายด่วน 1694

 

การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ

1. มีใบอนุญาต แต่ผิดนายจ้าง - ดำเนินการได้ทันที

2. ผู้ที่ตรวจสัญชาติแล้วมีPASSPORT/CI/TD ซึ่งได้วีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้มาขอ WORK PERMIT ภายใน 15 วัน - ดำเนินการได้ทันที

3. ลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน - นายจ้างพร้อมลูกจ้าง พบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 2560

4. การนำเข้าตามMOU - ดำเนินการได้ตามปกติ

มาตรการชั่วคราว การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศใช้มาตรา 44ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 (ใน 4 มาตรา : 101,102,119,122) ออกไป 180 วัน กระทรวงแรงงานมีมาตรการชั่วคราวการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา)  3 กลุ่ม ได้แก่  

1.     แรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานเดิม  นายจ้างรายใหม่สามารถยื่นเอกสารขอเปลี่ยนนายจ้างได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10ในท้องที่จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบัน (ค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละ 900 บาท จะได้รับยกเว้นการตรวจสุขภาพ) 

 

2.     แรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) เอกสารเดินทาง (Travel Document) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa) แต่ไม่ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายใน15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจลงตรา ยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางาน ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบัน  (ค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ปีละ 900 บาท)

 

3.     แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่มีเอกสารแสดงตน กระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทั่วประเทศ รองรับการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 (15 วัน) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมทั้งเปิดให้ยื่นเอกสารทางอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งนายจ้างสามารถมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจผู้ทำการแทน โดยเตรียมเอกสารพร้อมภาพถ่ายลูกจ้างต่างด้าวให้พร้อม เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะออกใบรับเอกสารให้ และรอรับการติดต่อให้นายจ้างพาลูกจ้างต่างด้าวมาผ่านการคัดกรองก่อนออกเอกสารให้ไปจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือรับรองตัวบุคคล (Certificate Of Identity) เพื่อมาดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง  (ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) 500 บาท ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 450 บาท พร้อมทั้งให้ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพในระหว่างเวลาที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม) 

 

      แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สามารถไปทำหนังสือรับรองตัวบุคคลได้ที่ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ส่วนแรงงานสัญชาติลาวและกัมพูชา กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการเจรจาให้แรงงานได้รับความสะดวกในการออกเอกสารรับรองตัวบุคคลเช่นเดียวกัน(ศึกษารายละเอียดได้จากประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานฯ http://www.ftijob.com/news2/detail.aspx?id=3364)  

 

                ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร   ประกาศกระทรวงแรงงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตทำงานตาม พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐


แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือมีแต่หมดอายุแล้วให้นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560


“ขั้นตอนดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน” ดังนี้

1. รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทั่วประเทศ และระบบอินเตอร์เน็ต ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560

2. ตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์ นายจ้างและลูกจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม - กันยายน 2560 (กรณีคนต่างด้าวไม่เกิน500,000 คน)

แบ่งคนต่างด้าวออกเป็น 3 สัญชาติคือ

เมียนมา ชำระค่าธรรมเนียม (CI) 310 บาท ที่ Counter Serviceหรือศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ระหว่างวันที่ สิงหาคม-31 ธันวาคม 2560  โดยการออกใบรับรองสัญชาติหรือ CI ทางการเมียนมาจะเป็นผู้ดำเนินการ จากนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตรา (Visa) มีค่าดำเนินการ 500 บาท และกระทรวงสาธารณสุขจะตรวจสุขภาพ 500บาทและทำประกันสุขภาพ 3 เดือน 500 บาท กรมการจัดหางานจะอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ค่าดำเนินการ 550 บาท (ค่ายื่นคำขอ 100 บาท+ค่าใบอนุญาตทำงาน 450 บาท)

ลาว ต้องไปที่สถานทูตลาว ประจำประเทศไทยขอเอกสารกลับประเทศ เพื่อไปทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับแล้วกลับเข้ามาดำเนินการ ดังนี้ ขอวีซ่า 500 บาท ตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ เดือน 500 บาท และขออนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 550 บาท (ค่ายื่นคำขอ 100 บาท+ค่าใบอนุญาตทำงาน 450 บาท)

กัมพูชาอยู่ระหว่างเจรจา จะเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติสำหรับกลุ่มบัตรชมพูที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติเป็นอันดับแรกก่อน โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารการเดินทาง (TD) เป็นเงิน 2,350 บาท โดยให้แรงงานจ่ายเงินและนัดคิว ที่ counter service และไปที่ศูนย์ฯ ตามวันนัดหมายใช้เวลา 1วัน รับเล่มได้ทันที สำหรับกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตนจะดำเนินการในประเทศไทย โดยเป็น TD เช่นกัน ซึ่งจะเปิดศูนย์ในรูปแบบOne Stop Service (OSS) ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ และจะมีการประชุมหารือระดับวิชาการ กัมพูชา-ไทย ในรายละเอียดต่อไปอีกครั้งในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม2560


ดาวน์โหลดเอกสาร  รายชื่อศูนย์รับแจ้งการทำงานคนต่างด้าว 

ดาวน์โหลดเอกสาร  คำขอจ้างคนต่างด้าว


ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เปิดทำการไม่มีวันหยุด ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.2560 (15 วัน) แจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30น. รับลงทะเบียนลูกจ้างรายเดิมเท่านั้น ไม่รับกรณีลูกจ้างใหม่โดยยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์ฯ หรือยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวผ่านอินเทอร์เน็ต www.doe.go.th กำหนดดำเนินการไว้3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ระหว่าง 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560กรณีนายจ้างประสงค์จะยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นมายื่นแทนได้ ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล) รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด2 นิ้ว จำนวน 3 รูป เอกสารหลักฐานแสดงตน (ถ้ามี) นำมายื่นที่ศูนย์รับแจ้ง กทม.มี 11 พื้นที่ หรือในท้องที่จังหวัดที่คนต่างด้าวมาทำงาน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ใบรับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนัดหมาย

ขั้นตอนที่ 2 ระหว่าง 8 ส.ค. - 6 ก.ย. 2560นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตามใบนัด

ขั้นตอนที่ 3 ไปทำเอกสารรับรองตัวบุคคล หรือ CI ซึ่งทางการเมียนมาและกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในประเทศไทย สำหรับลาวจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง เพื่อมาขอวีซ่าทำงาน ตรวจโรค และขอใบอนุญาตทำงานในพื้นที่การจ้างงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สัญชาติกัมพูชา 4,400 บาท เมียนมา 2,360 บาท และลาว 2,050 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ที่ตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทั่วประเทศ


ดาวน์โหลดที่ตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวและแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวได้ที่www.ftijob.com หรือเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 1694

 

 

 

 


กลับหน้าที่แล้ว
wordpress visitor counter
Copyright © 2008. The Federation of Thai Industries
porno izle sitesi isim degisikligine ugrayarak yayin hayatina devam etmektedir iceriginde cok guzel videolar var. sex hikaye erotik hikaye sex hikayeler en kaliteli turkiyenin en basta gelen porno porno izle internette gezerken cok guzel bir turk porno sitesine rastladim gayet zevkli azdirici videolar var porno porno sikis rokettube Sex izle porno
rokettube